Forstå baggrunden

Hvorfor anvende Musicality i undervisningen?

Forstå baggrunden

Hvorfor anvende Musicality i undervisningen?

Undervisning i musikteori og hørelære er på mange måder ikke egnet til klasseundervisning, fordi der oftest ikke er mulighed for tilstrækkelig fokus, træning, repetition og feedback til den enkelte studerende.

Evnen til at kunne anvende musikteori og hørelære i praksis bliver derfor ikke tilstrækkelig opøvet og automatiseret. Specielt i traditionel klasseundervisning med mange i en klasse, er det ikke muligt at imødekomme den enkelte studerendes specifikke behov. I stedet leveres undervisning i et tempo, som mange studerende ikke kan følge med til, og de får derfor ikke indarbejdet musikteorien og hørelæren tilstrækkeligt. Den nødvendige repetition og træning overlades som regel til de studerendes eget ansvar, uden at den studerende samtidig har de nødvendige hjælpemidler og støtte til at gennemføre opgaven. Som lærer er det tilsvarende vanskeligt at have overblik over de enkelte studerendes progression og færdigheder.

I soloundervisningen på musikskoler er det også vanskeligt at nå at arbejde med teori og hørelære, fordi den kostbare tid skal bruges til at opøve de praktiske færdigheder.

Musicality tager udgangspunkt i den erfaring, at hvis de studerende selvstændigt og individuelt kan træne og repetere deres musikteoretiske færdigheder på deres eget niveau, sker der en væsentlig opkvalificering, der har en stærkt afsmittende effekt på alle andre musikaktiviteter.

På Musicality kan de studerende arbejde individuelt med at forstå de områder, de har behov for. Og de kan fortsætte så længe, de har behovet. Derved opnår de både en teoretisk og praktisk forståelse, som de kan anvende videre frem. De studerende bliver stærkt motiverede af den interaktive form, hvor de løbende får feedback på alle deres handlinger.

Bestil et møde

Forudsætninger

Musicalitys undervisning forudsætter ikke noget forhåndskendskab. Det første store kursus giver de grundlæggende færdigheder i nodelæsning, som de efterfølgende kurser kræver. Kurserne er opstillet i logisk rækkefølge, og gennemførelsen af et kursus kvalificerer automatisk til det efterfølgende. Der er intet krav om, hvor man begynder eller afslutter. Det er derfor muligt at springe ind, hvor man fagligt hører til. Det betyder også, at man som studerende kan springe tilbage, hvis man oplever lektionerne for vanskelige. Det er nemlig tegn på, at der er noget tidligere stof, som endnu ikke mestres.